Prevod družstevného bytu

Pri prevode členských práv sa postupuje podľa § 230 Obchodného zákonníka. V zákone je uvedené, že prevod práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom prechádzajú na nadobúdateľa vo vzťahu k družstvu predložením zmluvy o prevode členstva príslušnému družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tejto zmluve. Tie isté účinky ako predloženie zmluvy o prevode členstva nastávajú, len čo príslušné družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva.

Podľa § 685 ods. 2. nájomnú zmluvu o nájme družstevného bytu možno uzavrieť za podmienok upravených v stanovách bytového družstva.

Samotný prevod družstevného bytu:

Hneď na úvod si povedzme, že kúpou družstevného bytu sa nestávate riadnym vlastníkom daného bytu, ale stávate sa majiteľom členských práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve. Prakticky teda získate nájomnú zmluvu, ktorá vás oprávňuje užívať konkrétny byt, ale vlastníkom bytu stále ostáva konkrétne bytové družstvo. Toto je základný rozdiel oproti klasickej kúpe bytu v osobnom vlastníctve.

Každý prevod družstevného bytu sa na základe písomnej dohody o prevode práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve realizuje priamo na bytovom družstve, ktoré takúto dohodu pripravuje. Podmienky členstva upravujú konkrétne stanovy bytového družstva. Je teda vo vašom záujme, aby ste si vyžiadali na bytovom družstva stanovy, alebo si ich stiahli zo stránky bytového družstva.

Kto môže byť členom družstva?

  1.  právnická osoba,
  2.  fyzická osoba, ktorá je plnoletá, má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a spĺňa podmienky stanov,
  3.  neplnoletá fyzická osoba môže byť členom iba v prípade dedenia a prevodu členských práv a povinností medzi príbuznými v priamom rade, keď právne úkony za maloletého vykonáva právny zástupca ustanovený súdnym rozhodnutím.

Hypotéka na družstevný byt:

Najväčšou nevýhodou družstevného bytu je, že jeho financovanie prostredníctvom hypotekárneho úveru nie je možné. Alternatívou však je, ak dočasne v prospech banky ktorá vám poskytne úver založíte inú nehnuteľnosť minimálne rovnakej bonity ako je družstevný byt a následne z tých prostriedkov kúpite družstevný byt. Hneď ako sa teda stanete majiteľom členských práv a povinností podáte žiadosť o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva. Potom banku požiadate o preloženie záložného práva na váš (už teraz nie družstevný) byt. Treba však dať pozor na konkrétne stanovy bytového družstva, v ktorých môže byť uvedená lehota potrebná na vybavenie žiadosti o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva.

Rada na záver:

V prípade ak máte záujem neskôr odkúpiť byt do osobného vlastníctva, preverte si priamo na družstve, aká je zostatková hodnota bytu – anuita. Ak chcete byt odkúpiť do osobného vlastníctva, musíte družstvu anuitu zaplatiť. Žiadne bytové družstvo by nemalo brániť majiteľom členských práv a povinností spojených s členstvom v bytovom družstve odkúpiť byt do osobného vlastníctva. Treba však dať pozor na konkrétne stanovy bytového družstva, v ktorých môže byť uvedená lehota potrebná na vybavenie žiadosti o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva.

Autor článku:

Lukáš Sopko

Pridaj komentár

Close Menu